Zmena právnej formy spoločnosti

by Strojchem

Vážený obchodný partner,

dovoľujeme si vás informovať, že s účinnosťou od 1. septembra 2019 došlo k zmene právnej formy spoločnosti STROJCHEM, a.s. na spoločnosť s ručením obmedzeným. Nové obchodné meno je CHEMOSVIT STROJCHEM, s.r.o.

Zmenou právnej formy ostáva právna subjektivity spoločnosti nedotknutá, ostávajú jej všetky identifikačné údaje (IČO, IČ DPH, bankové účty a pod.) a všetky oprávnenia, licencie, na základe ktorých podnikala pred zmenou právnej formy. Všetky kontaktné údaje spoločnosti, ako sídlo spoločnosti, telefónne a faxové čísla, e-mailové adresy ostávajú nezmenené.